Nyheter

Eiendomskreditt selger boliglånsporteføljen

Eiendomskreditt har tidligere meldt at selskapet vurderer salg av privatkundeporteføljen med boliglån for å frigjøre kapital og ressurser til økt satsing på finansiering av næringseiendom og fellesgjeld i borettslag. Det er nå inngått en avtale der Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper nevnte portefølje som utgjør ca. 535 millioner kroner. Overtagelsen av porteføljen vil skje i løpet av juni 2018.

Les mer her: Estate Vest

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt pr. 1. kvartal på 12,41 mill. kr. mot 9,11 mill. kr. i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning etter skatt på 8,18%. Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte netto renteinntekter som følge av utlånsvekst og dreining mot lån til næringseiendom. Selskapet er godt kapitalisert med 14,8% i ren kjernekapital.

Les kvartalsrapporten her.

Vokser kraftig på utlån til næringseiendom

Nye eiere og frisk kapital bidro til at Eiendomskreditt i 2017 fikk en solid utlånsvekst. Spesielt vokser selskapet på utlån til næringseiendom.

Les hele artikkelen her..

2017 – ÅRSRAPPORT

For Eiendomskreditt har 2017 vært et begivenhetsrikt og godt år. Vi fikk på plass nye eiere og ny frisk vekstkapital i begynnelsen av 2017 og gikk således inn i året med en solid kapitalbase som gjorde oss i stand til å intensivere våre markedsaktiviteter. Vi leverer et godt resultat på 51 millioner kroner og med en utlånsvekst på 30 prosent innenfor næringseiendom har selskapet i 2017 bidratt til god vekst og utvikling for våre eierbanker og bedriftskunder. Endringen i aksjonærstruktur har sammen med frisk kapital gitt selskapet anledning til å legge om den langsiktige strategien til en mer offensiv satsning på vekst fremover og bidra til lønnsomme forretningsmuligheter for våre eierbanker og bedriftskunder.

Les hele årsrapporten her…

Behovene endres

Prisene på næringseiendom har skutt i været de siste årene, men hva vil være de underliggende driverne fremover? Er du klar for de endringene som kommer?

Les hele artikkelen her..

Tillatelse til kapitalutvidelse

Det vises til beslutning om tegningsrettemisjon.
Eiendomskreditt har 29. november 2017 mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet til å kunne gjennomføre kapitalutvidelsen.

Innbetaling vil skje medio desember 2017.

Tegningsrettemisjon

Eiendomskreditt AS inngikk i 2016 investeringsavtaler med både R Transit AS og Meteva AS vedrørende investeringer i selskapet gjennom aksjetegning og utstedelse av tegningsretter.
Gjennom en rettet emisjon og kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer den 18. januar 2017 ervervet R Transit AS og Meteva AS en eierandel på 22,66% hver.

R Transit AS og Meteva AS har hver for seg erklært ønske om å bruke tegningsretter til å erverve inntil 24,99% av aksjene.

Eiendomskreditt AS vil utstede inntil 382130 aksjer gjennom en tegningsrettemisjon. Bruttoprovenyet av emisjonen vil være inntil kr 45,4 mill.

Emisjonen er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Eiendomskreditt leverer et resultat etter skatt pr. 3. kvartal på 28,22 mill. kr. Dette er en fremgang på 11,4% i forhold til samme periode i fjor. Korrigert for verdipapirgevinster viser resultatutviklingen en fremgang på 27,5%.

Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte netto renteinntekter. Selskapets strategi er å gradvis dreie utlånsvirksomheten mot lån til næringseiendom og borettslag. Dette har medført høyere utlånsmarginer.

Hittil i år er det utbetalt 672 mill. kr i nedbetalingslån, mot 299 mill. kr i samme periode i fjor.

Selskapet har mål om å ytterligere styrke utlånssamarbeidet med aksjonærbankene. Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som nå i økende grad leder til en vekst innenfor kjerneområdene.
Det forventes derfor ytterligere vekst i fjerde kvartal. Vekstambisjonene innebærer ingen endringer i selskapets vedtektsfestede kredittpolicy.

Etter kvartalsslutt har selskapet besluttet å gjennomføre en tegningsrettemisjon mot selskapets to største aksjonærer slik at disse vil øke sine eierandeler i selskapet til 24,99% hver.
Kapitalutvidelsen vil tilføre selskapet en økt egenkapital på inntil kr 45,4 mill. kr. Kapitalutvidelsen forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet.

Les kvartalsrapporten her…

Eiendomskreditt 20 år uten tap

Eiendomskreditt feirer i år 20 årsjubileum. Les siste utgave av Sparebankbladet om bakgrunnen for etableringen, historien vår og planene våre fremover.

Klik her:

NyereEldre