Nyheter

Behovene endres

Prisene på næringseiendom har skutt i været de siste årene, men hva vil være de underliggende driverne fremover? Er du klar for de endringene som kommer?

Les hele artikkelen her..

Tillatelse til kapitalutvidelse

Det vises til beslutning om tegningsrettemisjon.
Eiendomskreditt har 29. november 2017 mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet til å kunne gjennomføre kapitalutvidelsen.

Innbetaling vil skje medio desember 2017.

Tegningsrettemisjon

Eiendomskreditt AS inngikk i 2016 investeringsavtaler med både R Transit AS og Meteva AS vedrørende investeringer i selskapet gjennom aksjetegning og utstedelse av tegningsretter.
Gjennom en rettet emisjon og kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer den 18. januar 2017 ervervet R Transit AS og Meteva AS en eierandel på 22,66% hver.

R Transit AS og Meteva AS har hver for seg erklært ønske om å bruke tegningsretter til å erverve inntil 24,99% av aksjene.

Eiendomskreditt AS vil utstede inntil 382130 aksjer gjennom en tegningsrettemisjon. Bruttoprovenyet av emisjonen vil være inntil kr 45,4 mill.

Emisjonen er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Eiendomskreditt leverer et resultat etter skatt pr. 3. kvartal på 28,22 mill. kr. Dette er en fremgang på 11,4% i forhold til samme periode i fjor. Korrigert for verdipapirgevinster viser resultatutviklingen en fremgang på 27,5%.

Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte netto renteinntekter. Selskapets strategi er å gradvis dreie utlånsvirksomheten mot lån til næringseiendom og borettslag. Dette har medført høyere utlånsmarginer.

Hittil i år er det utbetalt 672 mill. kr i nedbetalingslån, mot 299 mill. kr i samme periode i fjor.

Selskapet har mål om å ytterligere styrke utlånssamarbeidet med aksjonærbankene. Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som nå i økende grad leder til en vekst innenfor kjerneområdene.
Det forventes derfor ytterligere vekst i fjerde kvartal. Vekstambisjonene innebærer ingen endringer i selskapets vedtektsfestede kredittpolicy.

Etter kvartalsslutt har selskapet besluttet å gjennomføre en tegningsrettemisjon mot selskapets to største aksjonærer slik at disse vil øke sine eierandeler i selskapet til 24,99% hver.
Kapitalutvidelsen vil tilføre selskapet en økt egenkapital på inntil kr 45,4 mill. kr. Kapitalutvidelsen forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet.

Les kvartalsrapporten her…

Eiendomskreditt 20 år uten tap

Eiendomskreditt feirer i år 20 årsjubileum. Les siste utgave av Sparebankbladet om bakgrunnen for etableringen, historien vår og planene våre fremover.

Klik her:

Halvårsrapport 2017

Eiendomskreditt leverer et godt resultat før skatt pr 2. kvartal 2017 på 23,6 millioner kroner mot 21,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er særlig økningen i netto renteinntekter som påvirker resultatet positivt.

Dette har bakgrunn i at utlånsporteføljen gradvis dreier mot en økende andel lån til næringseiendom med tilhørende nominell egenkapital. Denne utviklingen vil fortsette fremover.

Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som forventes å lede til en markert vekst innenfor kjerneområdene, som er lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag.

Les rapporten her…

Nye eiere skal løfte lokalt kredittselskap

Med nye eiere i ryggen har vi store ambisjoner om vekst fremover.

Les mer i Eiendomsmagasinet

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Eiendomskreditt fikk et resultat etter skatt i første kvartal på 9,11 mill. kr. mot 7,33 mill. kr. i samme periode i fjor. Netto renteinntekter er 14,53 mill. kr. som er en forbedring med 15% fra fjoråret.

Les hele rapporten her…

2016 – Årsrapport

Eiendomskreditt har gjennom hele 2016 opplevd god etterspørsel etter lån til næringseiendom. Selskapet leverer et godt resultat på 42,2 millioner kroner og det 19. driftsåret på rad uten tap. For å kunne møte etterspørselen og sikre mulighetene for lønnsom vekst fremover har selskapet hatt behov for tilførsel av ny kapital. I januar 2017 ble det gjennomført en rettet emisjon på 122 millioner kroner mot to anerkjente norske investormiljøer, Rieberfamilien (R Transit AS) og Trond Mohn (Meteva AS). For å lykkes med å skape økte aksjonærverdier og fremstå som en enda mer solid og relevant samarbeidspartner for våre 79 eierbanker og øvrige kunder har selskapet lagt om sin langsiktige strategi til en mer offensiv satsing på vekst, basert på eksisterende kredittprofil. Forbedring av kundeopplevelsen og forenkling av arbeidsprosesser gjennom å utnytte de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og digitalisering står også i fokus fremover.

Les hele årsrapporten her

Gjennomføring av emisjon

Emisjonen er nå gjennomført ved at det er utstedt 1 023 687 nye aksjer pålydende kr 100,-, og det er innbetalt
et bruttoproveny på kr 121 921 122.
Registrering av kapitalforhøyelsen forventes å være gjennomført i Foretaksregisteret i løpet av januar 2017.

Det vises for øvrig til børsmelding av 18. januar 2017.

NyereEldre