Nyheter

Vi søker leder compliance og risikostyring

Eiendomskreditt AS / Eiendomskreditt OMF – tildelt rating fra Nordic Credit Rating

Nordic Credit Rating har tildelt Eiendomskreditt AS en langsiktig utsteder rating på BBB/stable. Samtidig har Nordic Credit Rating tildelt Eiendomskreditt AS sine obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) langsiktig rating AAA.

Eiendomskreditt har fra før rating AAA/Stable og BBB-/Stable på henholdsvis OMF-rating og utsteder rating fra S&P Global.

Nordic Credit Rating ble etablert i 2017 av en rekke nordiske finansinstitusjoner som et ratingselskap med fokus på det nordiske obligasjonsmarkedet. Eiendomskreditt mener at en rating fra Nordic Credit Rating er et viktig supplement til ratingen selskapet allerede har fra S&P Global.

Se den fullstendige rapporten vedlagt.

Skifte i ledergruppen i Eiendomskreditt AS

Odd-André Overøie tiltrer i ny stilling som salgs- og markedsdirektør i Eiendomskreditt AS fra 01.11.2022. Han har de seneste to årene innehatt stillingen senior kundeansvarlig i selskapet. Odd-Andre har Master i regnskap og revisjon (MRR) fra Norges Handelshøyskole og var bl.a. 1,5 år i KPMG AS som revisor og 3,5 år i Ernst & Young AS som konsulent før tiltredelsen i Eiendomskreditt AS i november 2020.

Markant resultatforbedring for Eiendomskreditt i 2021

Omsetningen av næringseiendom nådde rekordhøye nivåer i 2021. Selskapet opplever stor pågang av låneforespørsler og utbetalte 1,64 milliarder kroner i nye utlån i 2021. Dette har medvirket til at selskapet i 2021 oppnådde sitt beste resultat noensinne med et resultat før skatt på kr 94,4 millioner mot kr 76,3 millioner i 2020 (en økning på 23,6%) Avkastningen etter skatt økte til 8,4% i 2021 (mot 7,3% i 2020).

I likhet med i 2020 har vi opplevd at høy aktivitet i markedet også leder til flere innfrielser. Netto vekst i utlån ble 7,5% (4,75%). Porteføljen av utlån til næringsformål og borettslag (fellesgjeld) var ved årsskiftet totalt kr 5 541 mill. (5 154 mill.).

Eiendomskreditt har de senere årene posisjonert seg godt i syndikeringsmarkedet og antallet låneforespørsler øker fra år til år. Som følge av lave belåningsgrenser har Eiendomskreditt i mange tilfeller god nytte av samarbeid med andre banker for å løse kunders samlede finansieringsbehov. Denne type samarbeid øker for hvert år og er et prioritert satsingsområde for markedsarbeidet også i 2022. For 2022 forventer vi en utlånsvekst på 7-8%.

Vellykket utstedelse av Eiendomskreditt’s første grønne obligasjon med fortrinnsrett

Eiendomskreditt har i samarbeid med Nordea Markets, plassert det første grønne obligasjonslånet med fortrinnsrett, pålydende 300 mill.  Kr. Lånet tiltrakk seg god oppmerksomhet, og viser at grønn finansiering er attraktivt.

«Det er stor interesse i markedet for grønn finansiering og responsen var meget god. Etter bare noen timer var obligasjonen overtegnet med over det dobbelte og lånet fikk gode betingelser», sier Finansdirektør Lars W. Lynngård.

Eiendomskreditt etablerte i april 2021 et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Midlene vil bli brukt til å finansiere energieffektive bolig- og næringsbygg, og tiltak for energieffektivisering. Eiendomskreditt sitt grønne rammeverk har blitt godkjent av Sustainalytics og vurdert til å være både «credible and impactful» og i tråd med Green Bond Principles 2018.

Etableringen av et grønt rammeverk og utstedelsen av grønne obligasjoner er en del av Eiendomskreditt sin strategi om å inkludere bærekraft i hele virksomheten.

» Som et landsdekkende kredittforetak ønsker vi å bidra til å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Ved å allokere kapital til grønne og mer energieffektive bygg bidrar vi til dette. Utstedelsen av den første grønne obligasjonen er en viktig milepæl for selskapet», sier leder for bærekraft og samfunnsansvar, Kathrine Kristiansen.

Rammeverket for utstedelse av grønne obligasjoner og Second Party Opinion fra Sustainalytics er tilgjengelig på våre nettsider.

Sterkt resultat og tilfredsstillende egenkapitalavkastning i et krevende år 2020

Eiendomskreditt leverer et resultat på 58,1 mill. kr. etter skatt. For fjerde kvartal isolert ble resultatet etter skatt på 14,1 mill.kr. Et betydelig fall i rentenivået har medvirket til at egenkapitalavkastningen falt 0,5% fra 2019 til 7,4% etter skatt i 2020. Sammenlignet med risikofri rente er avkastningen i 2020 derimot noe høyere enn i 2019.  

Det ble totalt utbetalt 1,5 mrd. kr i nye lån i 2020 hvorav 2/3 ble utbetalt i andre halvår. I 2020 ble netto vekst i utlån på 233 mill. kr som tilsvarer en vekst på 4,7%. Utlån i samarbeid med eierbankene står for en vesentlig andel av utbetalte lån. Det er tilfredsstillende at stadig flere eierbanker ønsker å samarbeide med Eiendomskreditt, sier Maurstad.

Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal 24,5 mill. kr og for hele året 99,0 mill. kr. Forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) er noe vi er spesielt opptatt av, sier Maurstad. I fjerde kvartal var cost/income 27,6% og for året 22,1%. Dette er en nedgang på 0,6% fra i fjor.

Eiendomskreditt ble Miljøfyrtårn godkjent i september 2020!

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn har tilpassede miljøkrav til ulike bransjer, og Eiendomskreditt har blitt vurdert etter hovedkriteriene for bank og finans av en uavhengig tredjepart.

For å bli Miljøfyrtårn har Eiendomskreditt blant annet oppfylt en rekke krav innenfor helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, avfallshåndtering og transport.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å få gode verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen de ulike områdene, og bidra til helhetlige, systematiske og langsiktige tiltak for å forbedre miljøprestasjonene til selskapet, samt å dokumentere miljøvennlig drift.

Å være et Miljøfyrtårn viser at Eiendomskreditt jobber systematisk og aktivt med miljøtiltak på flere områder for å få en mer miljøvennlig bedrift, et bedre arbeidsmiljø og bidra til en grønnere fremtid. Fremover skal vi leverer årlige miljørapporter, og re-sertifiseres hvert tredje år.

Du kan lese mer om ordningen på Miljøfyrtårn.no

Ved spørsmål, kontakt Kathrine Kristiansen, kk@eiendomskreditt.no/ 95 78 12 33

Rekordresultat for Eiendomskreditt i 2019

Adm. Dir. Eirik Maurstad kan i sitt første år som sjef i Eiendomskreditt levere et rekordoverskudd på 60,0 mill. kr. etter skatt. For fjerde kvartal isolert ble resultatet etter skatt på 15,8 mill.kr.

I følge Maurstad har det vært et år med høy aktivitet og den gode resultatutviklingen kommer som følge av god utlånsvekst. Utlånssamarbeid med både eierbanker og andre banker er blitt en viktig kanal for distribusjon av utlån. I 2019 ble netto vekst i utlån på 509 mill. kr som tilsvarer en vekst på 11,5%.

Netto renteinntekter ble i fjerde kvartal 25,2 mill. kr som er 23% opp fra fjerde kvartal i fjor. Som følge av økte inntekter og god kostnadsstyring viser også forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) en god utvikling. I fjerde kvartal var cost/income 19,7% og for året 22,7%. Dette er noe vi er spesielt opptatt av, sier Maurstad og legger til at overskudd per ansatt over de tre siste årene er økt fra 4,7 mill. kr til 7,0 mill. kr. 

4. kvartal 2019

 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,31 % (6,84%)
 • Resultat etter skatt utgjør 15,82 mill.kr (12,17 mill. kr)
 • Netto renteinntekter 25,2 mill.kr (20,4 mill.kr)
 • Kostnader i % av driftsinntekter (cost/income) 19,73% (27,42%)
 • Vekst i utlån til næringseiendom og borettslag -1,1% (7,0%)

Året 2019

 • Egenkapitalavkastning etter skatt 7,87 % (8,53%)
 • Resultat etter skatt er 59,96 mill.kr (54,02 mill.kr)
 • Netto renteinntekter utgjør 97,37 mill.kr (82,17 mill.kr) som tilsvarer 1,69% (1,63%) av GFV
 • Kostnader i % av driftsinntekter (cost/income) 22,67% (22,20%)
 • Vekst i utlån til næringseiendom og borettslag 11,5% (21,0%)
 • 02.01.2019 oppgraderte S&P Global Ratings den langsiktige ratingen av Eiendomskreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett (eiendomshypotek) til AAA (outlook stable)

Sterkt resultat i 3.kvartal 2019

Eiendomskreditt leverte et godt 3. kvartals resultat med et resultat etter skatt på kr 15,63 mill . Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,21%. Hittil i år utgjør resultat etter skatt kr 44,2 mill, som er «all time high». Utlånsutviklingen var flat i kvartalet, men +14% hittil i år. Vi forventer moderat vekst i 4.kvartal på grunn av økte kapitalkrav. Vekstkapitalen som er tilgjengelig, prioriteres mot samarbeidsbankene. 

I styremøte i Bergen tirsdag 22. oktober ble Eirik Maurstad fast tilsatt som administrerende direktør.

Sterkt halvårsresultat og god vekst i 2. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt på 15,49 mill. kr i 2. kvartal 2019. Den gode utlånsveksten fra første kvartal fortsatte med en vekst på 10% i 2 kvartal. Utlånsveksten i første halvår var på 16%. Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 8,22% i 2. kvartal 2019. Les mer..

Lederskifte i Eiendomskreditt

Administrerende direktør Jan Kaare Hellevang har meddelt selskapet om at han ønsker å tre til side som leder av Eiendomskreditt fra 2. mai 2019.

Hellevang har ledet selskapet i mer enn 6 år der Eiendomskreditt har vært gjennom en betydelig utvikling og er i dag et rendyrket kredittforetak innen finansiering av næringseiendom.

Under Hellevang sin ledelse har selskapet blant annet fått en internasjonal rating, nye kapitalsterke eiere og kan vise til en betydelig lønnsom vekst de seneste årene.

Styret har konstituert Eirik Maurstad (50) som administrerende direktør. Maurstad er i dag utlånsdirektør i Eiendomskreditt.

Sterkt kvartalsresultat og god vekst i 1. kvartal 2019

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt på 13,03 mill kr i 1. kvartal 2019, mot 12,41 mill kr i samme periode i 2018. Veksten i kvartalet var på 5,0% og i tråd med selskapets strategier og planer. Det forventes at veksten fortsetter i 2. kvartal. Selskapet kan vise til over 21 års drift uten realiserte tap på utlån. Les mer..Fullt hus da Eiendomskreditt satte investeringsmuligheter på dagsorden

Det ble trangt om plassen da Eiendomskreditt inviterte til frokostmøte med temaet ”Finnes det lønnsomme investeringsmuligheter?”.
Les mer..

Veksten fortsetter og Eiendomskreditt leverer sitt beste resultat på 21 år

Etter at selskapet fikk på plass ny vekstkapital gjennom nye eiere i 2017 har veksten i utlån til finansiering av næringseiendom vært på over 51%. Eiendomskreditt har lagt bak seg et meget sterkt 2018 og leverer sitt beste resultat gjennom selskapets 21-årige historie på 70,8 millioner kroner før skatt mot 50,9 millioner kroner i 2017, sier adm.direktør Jan Kaare Hellevang.

Les hele Årsrapporten for 2018 her..

Oppjustert rating for Eiendomskreditt sine obligasjoner

S&P Global Ratings har med virkning fra 2. januar 2019, oppjustert sin rating av Eiendomskreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) fra AA+ til AAA (outlook stable). Oppjusteringen følger av innføringen av EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) i Norge. AAA er høyeste ratingnivå og dokumenterer meget høy kvalitet og lav kredittrisiko på selskapets utstedte obligasjoner.

Les mer her..

Hurtigvoksende Eiendomskreditt er rigget for videre vekst

Les artikkel fra Finansavisen 23. november

Kapitalutvidelse på 130,8 millioner kroner er gjennomført

Det vises til børsmelding av 13. september 2018 vedrørende beslutning om
kapitalutvidelse ved bruk av tegningsretter.
Kapitalutvidelsen er nå fulltegnet gjennom tegning av det maksimale antallet aksjer i
intervallet, tilsvarende 1 074 016 nye aksjer. Bruttoprovenyet utgjør 130,8 mill.
kroner med innbetaling 17. oktober 2018. Etter emisjonen vil R Transit AS og Meteva AS
ha en eierandel på 30,0% hver.

Se vedlagte børsmelding: Newsweb

Den gode utviklingen fortsetter, sterkt kvartalsresultat Q3 2018

Eiendomskreditt fortsetter den gode utviklingen innenfor finansiering av næringseiendom og kan vise til en solid vekst de siste 12 måneder på 39%. Rendyrkingen av virksomheten mot bedriftsmarkedet gir gode resultater og den veksten selskapet nå opplever bekrefter at satsningen blir godt mottatt blant aktørene i eiendomsmarkedet.

Les hele artikkelen her..

 

Eiendomskreditt styrker laget med erfaren utlånsdirektør

Eiendomskreditt har hatt en fin utvikling de siste årene.
Nå styrker kredittforetaket laget med en erfaren utlånsdirektør som skal være med å sikre fremtidig vekst og utvikling.

Les mer her..

Stabil og god vekst for Eiendomskreditt

Eiendomskreditt har god fart. De siste tolv måneder har kredittforetaket hatt en utlånsvekst innen lån til næringseiendom på over 30 prosent.

Les mer her..

Eldre