Nyheter

Legg planer og tenk langsiktig hvis dere trenger finansiering

Det er lett å gå i fella og velge et kortsiktig lån som tilsynelatende har gode betingelser, men det kan også ende med et refinansieringsbehov etter kort tid. Hva sparer egentlig borettslaget da?

Les artikkelen her..

Eiendomskreditt selger boliglånsporteføljen

Eiendomskreditt har tidligere meldt at selskapet vurderer salg av privatkundeporteføljen med boliglån for å frigjøre kapital og ressurser til økt satsing på finansiering av næringseiendom og fellesgjeld i borettslag. Det er nå inngått en avtale der Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper nevnte portefølje som utgjør ca. 535 millioner kroner. Overtagelsen av porteføljen vil skje i løpet av juni 2018.

Les mer her: Estate Vest

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Eiendomskreditt leverer et sterkt resultat etter skatt pr. 1. kvartal på 12,41 mill. kr. mot 9,11 mill. kr. i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning etter skatt på 8,18%. Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte netto renteinntekter som følge av utlånsvekst og dreining mot lån til næringseiendom. Selskapet er godt kapitalisert med 14,8% i ren kjernekapital.

Les kvartalsrapporten her.

Vokser kraftig på utlån til næringseiendom

Nye eiere og frisk kapital bidro til at Eiendomskreditt i 2017 fikk en solid utlånsvekst. Spesielt vokser selskapet på utlån til næringseiendom.

Les hele artikkelen her..

2017 – ÅRSRAPPORT

For Eiendomskreditt har 2017 vært et begivenhetsrikt og godt år. Vi fikk på plass nye eiere og ny frisk vekstkapital i begynnelsen av 2017 og gikk således inn i året med en solid kapitalbase som gjorde oss i stand til å intensivere våre markedsaktiviteter. Vi leverer et godt resultat på 51 millioner kroner og med en utlånsvekst på 30 prosent innenfor næringseiendom har selskapet i 2017 bidratt til god vekst og utvikling for våre eierbanker og bedriftskunder. Endringen i aksjonærstruktur har sammen med frisk kapital gitt selskapet anledning til å legge om den langsiktige strategien til en mer offensiv satsning på vekst fremover og bidra til lønnsomme forretningsmuligheter for våre eierbanker og bedriftskunder.

Les hele årsrapporten her…

Behovene endres

Prisene på næringseiendom har skutt i været de siste årene, men hva vil være de underliggende driverne fremover? Er du klar for de endringene som kommer?

Les hele artikkelen her..

Tillatelse til kapitalutvidelse

Det vises til beslutning om tegningsrettemisjon.
Eiendomskreditt har 29. november 2017 mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet til å kunne gjennomføre kapitalutvidelsen.

Innbetaling vil skje medio desember 2017.

Tegningsrettemisjon

Eiendomskreditt AS inngikk i 2016 investeringsavtaler med både R Transit AS og Meteva AS vedrørende investeringer i selskapet gjennom aksjetegning og utstedelse av tegningsretter.
Gjennom en rettet emisjon og kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer den 18. januar 2017 ervervet R Transit AS og Meteva AS en eierandel på 22,66% hver.

R Transit AS og Meteva AS har hver for seg erklært ønske om å bruke tegningsretter til å erverve inntil 24,99% av aksjene.

Eiendomskreditt AS vil utstede inntil 382130 aksjer gjennom en tegningsrettemisjon. Bruttoprovenyet av emisjonen vil være inntil kr 45,4 mill.

Emisjonen er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Eiendomskreditt leverer et resultat etter skatt pr. 3. kvartal på 28,22 mill. kr. Dette er en fremgang på 11,4% i forhold til samme periode i fjor. Korrigert for verdipapirgevinster viser resultatutviklingen en fremgang på 27,5%.

Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte netto renteinntekter. Selskapets strategi er å gradvis dreie utlånsvirksomheten mot lån til næringseiendom og borettslag. Dette har medført høyere utlånsmarginer.

Hittil i år er det utbetalt 672 mill. kr i nedbetalingslån, mot 299 mill. kr i samme periode i fjor.

Selskapet har mål om å ytterligere styrke utlånssamarbeidet med aksjonærbankene. Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som nå i økende grad leder til en vekst innenfor kjerneområdene.
Det forventes derfor ytterligere vekst i fjerde kvartal. Vekstambisjonene innebærer ingen endringer i selskapets vedtektsfestede kredittpolicy.

Etter kvartalsslutt har selskapet besluttet å gjennomføre en tegningsrettemisjon mot selskapets to største aksjonærer slik at disse vil øke sine eierandeler i selskapet til 24,99% hver.
Kapitalutvidelsen vil tilføre selskapet en økt egenkapital på inntil kr 45,4 mill. kr. Kapitalutvidelsen forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet.

Les kvartalsrapporten her…

Eiendomskreditt 20 år uten tap

Eiendomskreditt feirer i år 20 årsjubileum. Les siste utgave av Sparebankbladet om bakgrunnen for etableringen, historien vår og planene våre fremover.

Klik her:

Halvårsrapport 2017

Eiendomskreditt leverer et godt resultat før skatt pr 2. kvartal 2017 på 23,6 millioner kroner mot 21,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er særlig økningen i netto renteinntekter som påvirker resultatet positivt.

Dette har bakgrunn i at utlånsporteføljen gradvis dreier mot en økende andel lån til næringseiendom med tilhørende nominell egenkapital. Denne utviklingen vil fortsette fremover.

Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som forventes å lede til en markert vekst innenfor kjerneområdene, som er lån til næringseiendom og fellesgjeld til borettslag.

Les rapporten her…

Nye eiere skal løfte lokalt kredittselskap

Med nye eiere i ryggen har vi store ambisjoner om vekst fremover.

Les mer i Eiendomsmagasinet

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Eiendomskreditt fikk et resultat etter skatt i første kvartal på 9,11 mill. kr. mot 7,33 mill. kr. i samme periode i fjor. Netto renteinntekter er 14,53 mill. kr. som er en forbedring med 15% fra fjoråret.

Les hele rapporten her…

2016 – Årsrapport

Eiendomskreditt har gjennom hele 2016 opplevd god etterspørsel etter lån til næringseiendom. Selskapet leverer et godt resultat på 42,2 millioner kroner og det 19. driftsåret på rad uten tap. For å kunne møte etterspørselen og sikre mulighetene for lønnsom vekst fremover har selskapet hatt behov for tilførsel av ny kapital. I januar 2017 ble det gjennomført en rettet emisjon på 122 millioner kroner mot to anerkjente norske investormiljøer, Rieberfamilien (R Transit AS) og Trond Mohn (Meteva AS). For å lykkes med å skape økte aksjonærverdier og fremstå som en enda mer solid og relevant samarbeidspartner for våre 79 eierbanker og øvrige kunder har selskapet lagt om sin langsiktige strategi til en mer offensiv satsing på vekst, basert på eksisterende kredittprofil. Forbedring av kundeopplevelsen og forenkling av arbeidsprosesser gjennom å utnytte de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og digitalisering står også i fokus fremover.

Les hele årsrapporten her

Gjennomføring av emisjon

Emisjonen er nå gjennomført ved at det er utstedt 1 023 687 nye aksjer pålydende kr 100,-, og det er innbetalt
et bruttoproveny på kr 121 921 122.
Registrering av kapitalforhøyelsen forventes å være gjennomført i Foretaksregisteret i løpet av januar 2017.

Det vises for øvrig til børsmelding av 18. januar 2017.

Godkjennelse av emisjon

Finanstilsynet ga tillatelse til gjennomføring av emisjonen den 14. desember 2016.

Finansdepartementet har den 12. januar 2017 gitt tillatelse til at Meteva AS og R Transit AS hver erverver 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS.

Relevante myndighetsgodkjenninger er således oppnådd.

Det vises forøvrig til børsmeldinger fra hhv. 23. mai 2016, 1. juni 2016, 3. november 2016, 11. november 2016 og 12. januar 2017.

Forslag om emisjon og utstedelse av tegningsretter

Eiendomskreditt AS har inngått investeringsavtaler med R Transit AS (100% eiet av AS Atlantis Vest / familien Riebers investeringsselskap) og Meteva AS (100% eiet av Trond Mohn) vedrørende investeringer i selskapet gjennom aksjetegning.

Selskapet er videre informert om at investorene i tillegg vil erverve til sammen 20,33 % av selskapets aksjer (på full utvannet basis etter emisjonen beskrevet nedenfor) fra fire eksisterende aksjonærer.

Forslaget innebærer en utstedelse av 1 023 687 aksjer (totalt 24,99 % av selskapets aksjer på fullt utvannet basis) til tegningskurs NOK 119,10 per aksje rettet mot R Transit AS og Meteva AS.

Bruttoprovenyet ved emisjonen vil være om lag NOK 122 millioner.

Forutsatt at transaksjonene gjennomføres, vil hver av investorene eie inntil 22,66 % av aksjene i Eiendomskreditt AS (på fullt utvannet basis).

Videre ble det i ekstraordinær generalforsamling fattet vedtak om utstedelser av tegningsretter slik at investorene over tid vil ha mulighet til å erverve inntil 30 % hver av selskapets aksjer (på fullt utvannet basis).

Gjennomføringen av investeringsavtalene er betinget av oppfyllelse av visse vilkår, herunder selskapsgjennomgang og godkjennelse fra Finanstilsynet av emisjonen og tegningsrettsutstedelsene.

Alle transaksjoner vil også være betinget av at hver av investorene godkjennes som eier av kvalifisert eierandel i kredittforetak.

Det vises for øvrig til børsmeldinger fra hhv. 23. mai 2016, 1. juni 2016, 3. november 2016 og 11. november 2016.

Ny leder Forretningsstøtte og kontroll

Brith Line Øverland (50) er ansatt som leder forretningsstøtte og kontroll i Eiendomskreditt AS.
Hun er utdannet Cand. jur. og har bakgrunn fra bl.a. Interpro AS og Hydro ASA som advokatfullmektig og Contract Manager.
Siden 2007 har hun vært ansatt i Statoil ASA hvor hun har hatt ulike stillinger med både fag- og lederansvar.

Brith Line blir en del av selskapets ledergruppe og tiltrer 2. januar 2017.

Kvartalsregnskap 3. kvartal 2016

Eiendomskreditt leverer et resultat før skatt pr 3. kvartal 2016 på 32,4 millioner kroner mot 22,5 millioner i samme periode i fjor. Årsaken til resultatoppgangen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes økte netto renteinntekter, lavere driftskostnader, samt reversering av tidligere nedskrivning på obligasjonsporteføljen som følge av reduserte kredittpåslag.

Eiendomskreditt opplever god etterspørselen etter lån til næringseiendom og vi forventer at denne situasjonen vedvarer i fjerde kvartal. Forventninger til opprettholdt inntjening og god kostnadskontroll tilsier en fortsatt positiv resultatutvikling.

Les hele kvartalsregnskapet her…

NyereEldre