Tegningsrettemisjon

Eiendomskreditt AS inngikk i 2016 investeringsavtaler med både R Transit AS og Meteva AS vedrørende investeringer i selskapet gjennom aksjetegning og utstedelse av tegningsretter.
Gjennom en rettet emisjon og kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer den 18. januar 2017 ervervet R Transit AS og Meteva AS en eierandel på 22,66% hver.

R Transit AS og Meteva AS har hver for seg erklært ønske om å bruke tegningsretter til å erverve inntil 24,99% av aksjene.

Eiendomskreditt AS vil utstede inntil 382130 aksjer gjennom en tegningsrettemisjon. Bruttoprovenyet av emisjonen vil være inntil kr 45,4 mill.

Emisjonen er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.