Borettslag

Lånebetingelser for borettslag

Vår målsetning er å tilby attraktive lånevilkår over hele lånets løpetid.

Rente

For lån til borettslag fastsettes rentebetingelsene individuelt etter en totalvurdering av lagets økonomi, lånets størrelse og verdien på eiendomsmassen som stilles som sikkerhet.

Rentetyper

Våre kunder kan velge mellom flytende rente eller fast rente for en kortere eller lengre periode. For større lån kan det i tillegg tilbys 3 mnd Nibor + marginpåslag. Det er også mulig å spre renterisikoen ved å splitte lånebeløpet i flere kontrakter med ulik rentetype.
Les mer om rentetyper her.

Nedbetalingstid og avdragsfrihet

Nedbetalingstid og avdragsfrihet avtales individuelt og er knyttet til både betjeningsevne og sikkerhet for lånet. Maksimal løpetid er 40 år med maksimalt 5 års avdragsfrihet. Avdragsfrihet avtales vanligvis for ett år om gangen.

Alle lån løper med kvartalsvise terminer med forfallsdatoer 15.03., 15.06., 15.09. og 15.12.

Annuitets- eller serielån

Ved annuitetslån er terminbeløpet (renter og avdrag) likt i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er den samme. Det betyr at i starten på låneperioden består innbetalingene av en større andel rentekostnader og en mindre andel avdrag. Over tid endrer dette forholdet seg.

På et serielån vil avdragsbeløpet være likt over hele nedbetalingsperioden. Ettersom rentene beregnes av restgjelden på lånet, vil rentekostnadene reduseres etter hvert som lånet blir nedbetalt. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver termin – forutsatt uendret rentesats.

Omkostninger

Etableringsgebyr avhenger av sakens kompleksitet, men vil vanligvis ligge i området kr 5 – 25 000,-.

Termingebyr er p.t. kr 300,- (kvartalsvis)

Tinglysingsgebyr ved pant i fast eiendom er p.t. kr 500,- pr dokument.

Søk lån nå

Grønt lån

Vi ønsker å støtte grønne valg.

Les mer

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen

Les mer

Lånebetingelser

Vilkår og priser

Les mer

Rentetyper

Lær mer om fast og flytende rente

Les mer