Borettslag

Lånebetingelser for borettslag

Eiendomskreditt er svært konkurransedyktig på lån til borettslag, og finansierer fellesgjeld i borettslag inntil 65% av dokumentert eiendomsverdi. Skal man til enhver tid ha dagens laveste rente, vil man også måtte flytte fra långiver til långiver. Dette koster både tid og penger. Eiendomskreditt har derfor som mål å være blant de aller billigste långiverne med gode lånebetingelser over tid.

Borettslagets betjeningsevne

Før vi i Eiendomskreditt innvilger lån til borettslag, foretar vi en analyse av borettslagets økonomiske stilling og vurderer borettslagets betjeningsevne basert på regnskap og fremlagte budsjetter og finansieringsplaner.

Et borettslag vurderes å ha tilfredsstillende betalingsevne når det er sannsynliggjort at borettslaget klarer å betjene sine forpliktelser på kort og lang sikt, også i en situasjon med økte rentekostnader.

I utgangspunktet må laget bestå av minimum 10 andeler. Dersom laget er mindre enn det, gjør vi oppmerksom på at det vil kunne bli foretatt en kredittvurdering av hver andelseier.

Pant og belåningsgrad

Lån til borettslag gis mot pant i kurante og lett omsettelige borettslag. For å være god på pris, lånebetingelser og vilkår, vil vi kreve bedre sikkerhet enn mange andre långivere. Dette sikrer at vi over tid får lavere kostnader, mindre tap og lave innlånspriser.

Borettslagets verdi må dokumenteres. Som regel gjør vi dette ved å hente inn en verdivurdering fra analyseselskapet Eiendomsverdi AS.  I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å fremlegge verditakst, eller skriftlig vurdering fra eiendomsmegler. Det kan ikke benyttes verdiangivelser som er eldre enn 5 år.

Maksimal lånegrense er 65% av borettslagets dokumenterte verdi.

Løpetid, rentesats og andre vilkår vil avhenge av borettslagets økonomi og verdien av borettslaget.

Annuitet- eller serielån

For et annuitetslån er terminbeløpet (renter og avdrag) likt over hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er den samme. Det betyr at i starten på låneperioden består innbetalingene av en større andel rentekostnader og en mindre andel avdrag. Over tid endrer dette forholdet seg.

For et serielån vil avdragsbeløpet være likt over hele nedbetalingsperioden. Ettersom rentene beregnes av restgjelden på lånet, vil rentekostnadene reduseres etter hvert som lånet blir nedbetalt. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver termin – forutsatt uendret rentesats.

Nedbetalingstid og avdragsfrihet

Nedbetalingstiden avtales individuelt og er maksimalt 40 år hvorav avdragsfri periode kan være inntil 5 år. Alle lån hos Eiendomskreditt løper med kvartalsvise terminer, med forfallsdato 15.03, 15.06, 15.09 og 15.12.

Tinglysningsgebyr

Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift og utgjør en fastsatt andel av det alminnelige rettsgebyret. Det alminnelige tinglysingsgebyret ved tinglysing i fast eiendom og utgjør kr 585,- jf. rettsgebyrloven § 21 første ledd. Ved elektronisk innsending utgjør det alminnelige tinglysningsgebyret kr 540,-.

Ved refinansiering (innenfor samme låneramme, med samme pantsetter og samme panteobjekt) er gebyret for tiden kr 200,-. For mer informasjon vedrørende tinglysning henviser vi til Statens Kartverk.

Andre omkostninger

  • Termingebyr p.t kr 300,-
  • Etableringsgebyr er avhengig av sakens kompleksitet og fastsettes individuelt.

Søk lån nå

Behandlingstid

Oversikt over saksgangen

Les mer

Lånevilkår

Vilkår og priser

Les mer

Fast eller flytende?

Lær mer om fast og flytende rente

Les mer