Eiendomskreditt – for investorer

Finansiell informasjon om Eiendomskreditt

Her finner du finansiell informasjon og vedtekter for Eiendomskreditt. Mer informasjon om sikkerhetsmassene finner du her.

Årsregnskap

Halvårsregnskaper

Kvartalsregnskaper

Pilar 2

Finanstilsynet publiserte vedtak om pilar 2-krav for Eiendomskreditt AS den 16. februar 2018. Eiendomskreditt AS skal ha kapital utover minstekravet og bufferkrav tilsvarende 1,3 prosent av beregningsgrunnlaget (pilar 2-krav) for risikoer som foretaket er utsatt for og som ikke, eller bare delvis, er dekket av pilar 1. 

Pilar 2-kravet er fastsatt på grunnlag av Eiendomskreditts egen risiko- og kapitalbehovsvurdering (ICAAP) og Finanstilsynets samlede skjønnsmessige vurderinger med støtte i metodikken i henhold til Finanstilsynets rundskriv 12/2016. Kravet på 1,3 prosent er fastsatt etter en helhetsvurderilng av risikoer i Eiendomskreditt AS knyttet til konsentrasjonsrisiko innen kreditt samt markedsrisiko. Pilar 2-kravet trådte i kraft 31. mars 2018.

For å se hele vedtaket se finanstilsynet.no.

Presentasjon Q1 2024

Vedtekter

Her finner du vedtekter vedtatt 27.03.2023

Sikkerhet for obligasjonene

Infomasjon om sikkerhetsmassen

Les mer

Obligasjonslån

Les mer om utstedelse av obligasjoner

Les mer

Finansiell informasjon

Årsregnskaper og kredittanalyser

Les mer

Rating og kredittanalyser

Eksterne analyser av Eiendomskreditt

Les mer