Næringslån

Lånebetingelser for næringslån

Ønsker du lån til næringseiendom? Eiendomskreditts mål er å ha de beste lånebetingelsene over tid. Har selskapet ditt god betalingsevne, tilbyr vi lån med pant i eiendom. Les videre på denne siden for å bli bedre kjent med våre gode lånebetingelser for næringslån.

Betjeningsevne

Ønsker du næringslån hos Eiendomskreditt, foretar vi en analyse av selskapets økonomiske stilling og fremtidsutsikter. Normalt baserer denne analysen seg på selskapets årsregnskaper for de siste 2 årene i tillegg til fremlagte budsjetter og løpende leiekontrakter. Dersom det er andre momenter som kan påvirke fremtidige inntektsforhold, må dette dokumenteres. En næringslivskunde vurderes å ha tilfredsstillende betalingsevne når det er sannsynliggjort at bedriften klarer å betjene sine forpliktelser på kort og lang sikt, også i en situasjon med økte rentekostnader. Denne analysen foretas fra vår side for at vi skal få en god oversikt over selskapets økonomiske situasjon og for å vurder dette opp mot våre lånebetingelser for næringslån.

Pant og belåningsgrad

Næringslån gis mot pant i kurante og lett omsettelige eiendommer, og maksimal lånegrense er 55% av eiendommens verdi. Eiendommens verdi må dokumenteres. Som regel gjøres dette ved fremleggelse av verditakst, skriftlig vurdering fra eiendomsmegler eller fremlagt kjøpekontrakt. Et kriterium i våre lånebetingelser for næringslån er også at det ikke kan benyttes verdiangivelser som er eldre enn 5 år.

For å være god på pris, vil vi kreve bedre sikkerhet enn mange andre långivere. Dette sikrer at vi over tid får lavere kostnader, mindre tap og lave innlånspriser. Trenger selskapet mer lån enn vi kan gi, vil vi ofte kunne samarbeide med en av våre mer enn 80 eierbanker for å finne en god løsning som oppfyller våre lånebetingelser for næringslån.

Løpetid, rentesats og andre vilkår vil avhenge av bedriftens betalingsevne og verdien av den eiendommen som stilles som sikkerhet for lånet.

Priser og lånebetingelser for næringslån

Skal man hele tiden ha dagens laveste rente, vil man måtte flytte fra långiver til långiver. Dette koster både tid og penger. Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne med best lånebetingelser for næringslån over tid.

Rente

For næringslån er rentebetingelsene individuelle og fastsettes etter en totalvurdering av kundens økonomi, lånets størrelse og verdien på eiendommen som stilles som sikkerhet.

Annuitet- eller serielån

Ved annuitetslån er terminbeløpet (renter og avdrag) likt i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er den samme. Det betyr at i starten på låneperioden består innbetalingene av en større andel rentekostnader og en mindre andel avdrag. Over tid endrer dette forholdet seg.

På et serielån vil avdragsbeløpet være likt over hele nedbetalingsperioden. Ettersom rentene beregnes av restgjelden på lånet, vil rentekostnadene reduseres etter hvert som lånet blir nedbetalt. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver termin – forutsatt uendret rentesats.

Nedbetalingsprofil og avdragsfrihet

Nedbetalingsprofil og avdragsfrihet avtales individuelt og er knyttet til selskapets betjeningsevne og den sikkerhet som er stilt for lånet. Alle lån hos Eiendomskreditt løper med kvartalsvise terminer med forfallsdatoer 15.03, 15.06, 15.09 og 15.12.

Tinglysningsgebyr

Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift og utgjør en fastsatt andel av det alminnelige rettsgebyret. Det alminnelige tinglysingsgebyret ved tinglysing i fast eiendom utgjør for tiden kr 585,- jf. rettsgebyrloven § 21 første ledd. Ved elektronisk innsending utgjør det alminnelige tinglysningsgebyret kr 540,-. Ved refinansiering (innenfor samme låneramme, med samme pantsetter og samme panteobjekt) er gebyret for tiden kr 200,-.

For mer informasjon vedrørende tinglysning, henviser vi til Kartverket.

Andre omkostninger

Termingebyr er for tiden kr 300,-

Etableringsgebyr er avhengig av sakens kompleksitet og fastsettes individuelt.

Søk næringslån

Fast eller flytende?

Fast eller flytende rente på ditt næringslån?

Les mer

Refinansiering av næringslån

Når bør du vurdere å flytte lånet?

Les mer

Behandlingstid for næringslån

Oversikt over saksgangen.

Les mer

Lånebetingelser for næringslån

Eiendomskreditt har som mål å være blant de aller rimeligste långiverne over tid.

Les mer