Delårsrapport 3. kvartal 2017

Eiendomskreditt leverer et resultat etter skatt pr. 3. kvartal på 28,22 mill. kr. Dette er en fremgang på 11,4% i forhold til samme periode i fjor. Korrigert for verdipapirgevinster viser resultatutviklingen en fremgang på 27,5%.

Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte netto renteinntekter. Selskapets strategi er å gradvis dreie utlånsvirksomheten mot lån til næringseiendom og borettslag. Dette har medført høyere utlånsmarginer.

Hittil i år er det utbetalt 672 mill. kr i nedbetalingslån, mot 299 mill. kr i samme periode i fjor.

Selskapet har mål om å ytterligere styrke utlånssamarbeidet med aksjonærbankene. Selskapet har iverksatt en rekke markedstiltak som nå i økende grad leder til en vekst innenfor kjerneområdene.
Det forventes derfor ytterligere vekst i fjerde kvartal. Vekstambisjonene innebærer ingen endringer i selskapets vedtektsfestede kredittpolicy.

Etter kvartalsslutt har selskapet besluttet å gjennomføre en tegningsrettemisjon mot selskapets to største aksjonærer slik at disse vil øke sine eierandeler i selskapet til 24,99% hver.
Kapitalutvidelsen vil tilføre selskapet en økt egenkapital på inntil kr 45,4 mill. kr. Kapitalutvidelsen forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet.

Les kvartalsrapporten her…