Sterkt kvartalsresultat per 3. kvartal 2018

Eiendomskreditt fortsetter den gode utviklingen innenfor finansiering av næringseiendom og kan vise til en solid vekst de siste 12 måneder på 39%. Rendyrkingen av virksomheten mot bedriftsmarkedet gir gode resultater og den veksten selskapet nå opplever bekrefter at satsningen blir godt mottatt blant aktørene i eiendomsmarkedet.

– Utviklingen i 3. kvartal er i tråd med vår ambisjon og strategi, og det er selvfølgelig hyggelig når vi lykkes med å levere på de strategiske veivalgene vi tar og oppnår den utviklingen vi ønsker, sier administrerende direktør, Jan Kaare Hellevang.

Resultat pr 3 kvartal er 41,85 mill kr. etter skatt, noe som er en forbedring på 13,63 millioner kroner fra samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning etter skatt på 9,19 prosent, noe som også er en forbedring fra i fjor.

– Vi driver effektivt og lønnsomt. Hovedårsaken til resultatfremgangen er økte renteinntekter som følge av økt utlånsvekst i kombinasjon med en dreining av utlånsporteføljen mot lån til næringseiendom, samt en ekstraordinær inntekt knyttet til salget av boliglånsporteføljen. Det er viktig å understreke at selv om selskapet har en klar vekstambisjon vil en ved finansiering av næringseiendom og borettslag videreføre samme vedtektsfestede kredittprofil som tidligere, sier Hellevang.

Les kvartalsrapporten her..