Forslag om emisjon og utstedelse av tegningsretter

Eiendomskreditt AS har inngått investeringsavtaler med R Transit AS (100% eiet av AS Atlantis Vest / familien Riebers investeringsselskap) og Meteva AS (100% eiet av Trond Mohn) vedrørende investeringer i selskapet gjennom aksjetegning.

Selskapet er videre informert om at investorene i tillegg vil erverve til sammen 20,33 % av selskapets aksjer (på full utvannet basis etter emisjonen beskrevet nedenfor) fra fire eksisterende aksjonærer.

Forslaget innebærer en utstedelse av 1 023 687 aksjer (totalt 24,99 % av selskapets aksjer på fullt utvannet basis) til tegningskurs NOK 119,10 per aksje rettet mot R Transit AS og Meteva AS.

Bruttoprovenyet ved emisjonen vil være om lag NOK 122 millioner.

Forutsatt at transaksjonene gjennomføres, vil hver av investorene eie inntil 22,66 % av aksjene i Eiendomskreditt AS (på fullt utvannet basis).

Videre ble det i ekstraordinær generalforsamling fattet vedtak om utstedelser av tegningsretter slik at investorene over tid vil ha mulighet til å erverve inntil 30 % hver av selskapets aksjer (på fullt utvannet basis).

Gjennomføringen av investeringsavtalene er betinget av oppfyllelse av visse vilkår, herunder selskapsgjennomgang og godkjennelse fra Finanstilsynet av emisjonen og tegningsrettsutstedelsene.

Alle transaksjoner vil også være betinget av at hver av investorene godkjennes som eier av kvalifisert eierandel i kredittforetak.

Det vises for øvrig til børsmeldinger fra hhv. 23. mai 2016, 1. juni 2016, 3. november 2016 og 11. november 2016.